Hotline: 0982.425.489


USDA (Báo cáo tiến độ vụ mùa cập nhật 20/10): 30% diện tích ngô Mỹ đã được thu hoạch, chậm hơn nhiều so với năm trước

USDA (Báo cáo vụ mùa tại Mỹ cập nhật 13/10): Diện tích thu hoạch đậu tương tăng mạnh so với tuần trước, nhưng vẫn chậm so với cùng kỳ 2018

USDA (Báo cáo vụ mùa Mỹ cập nhật 6/10): Diện tích ngô thu hoạch chưa bằng một nửa so với cùng kỳ 2018

Tiến độ gieo trồng đậu tương tại Brazil diễn ra rất chậm so với năm trước

USDA (cập nhật 29/9): 90% diện tích lúa mỳ vụ đông của Mỹ đã được thu hoạch

USDA (cập nhật 22/9) – Mỹ đã thu hoạch được 7% diện tích ngô vụ mới

USDA - Kết thúc tuần 15/9 đã có 4% diện tích ngô Mỹ niên vụ 2018/19 được thu hoạch

USDA (trong tuần kết thúc ngày 8/9/19): Diện tích ngô trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc giảm mạnh tới 3% so với tuần trước

Diện tích ngô và đậu tương tại Mỹ trong điều kiện phát triển tốt và xuất sắc tăng so với tuần trước

Diện tích ngô và đậu tương tại Mỹ phát triển trong điều kiện tốt và xuất sắc giảm 1% so với tuần trước

Diện tích ngô phát triển trong điều kiện tốt và xuất sắc giảm nhẹ 1% so với tuần trước

Tiến độ thu hoạch lúa mỳ vụ đông tại Mỹ chậm hơn so với cùng kỳ 2018

Diện tích ngô phát triển tốt và xuất sắc vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2018

Mỹ đã thu hoạch hết 100% diện tích đậu tương

Tiến độ gieo trồng đậu tương tại Mỹ vẫn diễn ra rất chậm

Mỹ đã hoàn thành gieo trồng 100% diện tích ngô, nhưng gieo trồng đậu tương còn rất chậm

Tiến độ gieo trồng và tình hình phát triển của ngô và đậu tương tại Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ

Tiến độ thu hoạch ngô của Argentina đang bị chậm hơn so với cùng kỳ năm trước

Tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ tuần trước tăng tốc trở lại

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina chậm hơn cùng kỳ năm trước