Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đã hoàn thành

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 05/2/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 05/2/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 05/2/2020

Tiến độ xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đến tháng 1/2020

Tiến độ xuất khẩu đậu tương của Brazil đến tháng 1/2020

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 6/2/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 29/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 29/1/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 29/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 30/1/2020

Gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đã hoàn thành

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 22/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 22/1/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 22/1/2020

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 16/1/2020 - 91% diện tích đã được trồng, tiến độ tuần này là 3%

Tiến độ gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 16/1/2020 - 16,6 triệu héc-ta đã được trồng tương ứng với 95%

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 08/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 08/1/2020