Hotline: 0982.425.489
 

Đồ thị thị trường

Tiến độ thu hoạch đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 26/3/2020

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 26/3/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 18/3/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 18/3/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 18/3/2020

Xuất khẩu khô đậu tương Brazil tính tới tháng 2/2020

Xuất khẩu đậu tương Brazil tính tới tháng 2/2020

Xuất khẩu ngô Brazil tính tới tháng 2/2020

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 19/3/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 12/3/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/03/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/03/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/03/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 26/2/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 26/2/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 26/2/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 19/2/2020